Showroom điện thoại Lê Bảo

Khách hàng:
Điện thoại Lê Bảo
Địa điểm:
Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
Diện tích
100 m2